Menü

Beleg #3391

Abb. 4933 - 300 DPI

Fundort Serrahn (LK Neustrelitz)
Funddatum 05.04.1979
coll. f746
Naumann Museum Koethen, Germany - Coll. Dr. Busching
erstellt: 21.05.2018

Messwerte

Längste Handschwinge H6=58,5mm
großes Individuum
69% des maximalen Variationsbereichs
54,0mm
60,5mm
Längste Armschwinge A1=50,0mm
Längste Steuerfeder S1=63,5mm
kleines Individuum
18% des maximalen Variationsbereichs
61,5mm
72,5mm
Alle Werte

A3 48.0mm
S6 41.0mm
S5 57.5mm
S4 58.5mm
S3 61.0mm
S2 62.5mm
S1 63.5mm
A9 21.5mm
A8 31.5mm
A7 39.5mm
A6 43.5mm
A5 46.0mm
A4 48.0mm
H10 25.0mm
A2 49.0mm
A1 50.0mm
H1 51.0mm
H2 51.5mm
H3 52.5mm
H4 54.5mm
H5 57.5mm
H6 58.5mm
H7 57.5mm
H8 55.0mm
H9 47.0mm