Struthionidae

Latin name german name
Struthio
Trivial name Latin name
Ostrich Struthio camelus