Chloris
Grünfinken

Trivialname Lateinischer Name
Grünfink Chloris chloris
Chinagrünfink Chloris sinica
Annamgrünfink Chloris monguilloti
Schwarzkopf-Grünfink Chloris ambigua
Himalajagrünfink Chloris spinoides

Flügel- und Steueraufbau im Artenvergleich1

1 In Anlehnung an Hartmann (2000a, 2000b and 2016)