Beleg #8651

Isabellsteinschmätzer
Oenanthe isabellina

Funddaten

Alter / Geschlecht juv.
Fundort Betpak-Dala, Kazakhstan
Umstand Verkehrsopfer
Funddatum 26.05.2022
Coll. c9e3
Collection in France
erstellt am 17.11.2022 10:14Uhr

Messwerte

Längste Handschwinge 83mm (7)
Längste Armschwinge 64mm (1)
Längste Steuerfeder 65mm (5)
Alle Werte


H10 23.5mm
H9 76.5mm
H8 80.5mm
H7 83mm
H6 81.5mm
H5 77.5mm
H4 75mm
H3 73.5mm
H2 71.5mm
H1 68mm
A1 64mm
A2 64mm
A3 62.5mm
A4 61.5mm
A5 60.5mm
A6 60mm
A7 58.5mm
A8 53.5mm
A9 42.5mm
S1 62mm
S2 63.5mm
S3 64.5mm
S4 64.5mm
S5 65mm
S6 63mm

Abbildung #14289
300 DPI