Beleg #8649

Isabellsteinschmätzer
Oenanthe isabellina

Funddaten

Alter / Geschlecht juv.
Fundort Betpak-Dala, Kazakhstan
Umstand Verkehrsopfer
Funddatum 25.05.2022
Coll. c9e3
Collection in France
erstellt am 16.11.2022 16:25Uhr

Messwerte

Längste Handschwinge 80mm (7)
Längste Armschwinge 63mm (2)
Längste Steuerfeder 62.5mm (4)
Alle Werte


H10 22mm
H9 73mm
H8 78mm
H7 80mm
H6 78.5mm
H5 75.5mm
H4 73mm
H3 70.5mm
H2 68.5mm
H1 65mm
A1 62.5mm
A2 63mm
A3 62mm
A4 60mm
A5 59mm
A6 58mm
A7 57.5mm
A8 52.5mm
S1 58mm
S2 61.5mm
S3 61.5mm
S4 62.5mm
S5 62.5mm
S6 60mm

Abbildung #14281
300 DPI