Oreoscoptes

Trivial name Latin name
Sage Thrasher Oreoscoptes montanus