Eudromias

trivial name latin name
Eurasian Dotterel Eudromias morinellus

comparison of wing and tail configuration