Meleagris

Trivial name Latin name
Wild turkey Meleagris gallopavo
Ocellated Turkey Meleagris ocellata