Eurypyga

Trivial name Latin name
Sunbittern Eurypyga helias